5 gelijke schooltijden model?

Op dit moment oriënteren wij ons op het zogeheten 5 gelijke schooltijdenmodel. De naam zegt het al: de schooltijd wordt gelijk verdeeld over 5 dagen en elke dag is de begin- en eindtijd gelijk. Dit geldt voor zowel de onderbouw als de bovenbouw. Het aantal uren per jaar wordt in dit model tussen deze twee bouwen gelijk getrokken. Dit betekent dat de onderbouw en bovenbouw dezelfde hoeveelheid lesuren per jaar maken en dat zij altijd samen dezelfde begin- en eindtijd hebben. Twee vliegen in één klap?
De school ziet voordelen voor de kinderen en leerkrachten als de Pioniers met dit rooster zou werken en heeft dit voorgelegd aan de MR (medezeggenschapsraad) van school.
Wat is hierin de rol van de ouders?
Ouders hebben een belangrijke rol bij de verandering van lestijden. De MR moet bij een wijziging van schooltijden instemmen. En daarbij is de MR wettelijk verplicht de ouders te raadplegen. Dit betekent dat de MR alle ouders via een enquête zal vragen hun mening en voorkeur duidelijk te maken, zodat de MR deze mee kan nemen in hun afweging om al dan niet in te stemmen met het voorstel van de school.
Om de ouders goed te informeren heeft de MR op woensdag 21 maart 2018 een informatieavond voor ouders georganiseerd.
Na deze ouderavond heeft ieder gezin één enquête ontvangen, waarin de mening van de ouders over de nieuwe schooltijden is gevraagd.
We zitten nu midden in het proces en beiden partijen (ouders en personeel) zijn benieuwd naar de afloop hiervan.
Uiteraard houden we iedereen op de hoogte via de nieuwsbrief en de mail.
We zijn uiteindelijk vooral benieuwd naar het lesrooster van het nieuwe schooljaar!