Kanjertraining

Kanjertraining

Kanjertraining voor ouders – brochure

Kinderen leren van en met elkaar. Het belangrijkste doel van de kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De verklaring hiervoor is eenvoudig: de kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties, waardoor er tijd en energie vrij komt.
In alle groepen worden de kanjerlessen gegeven en incidenten worden volgens de stappen van ‘Kanjer’ besproken. De materialen zijn in iedere groep aanwezig en het team heeft de scholing gevolgd. Nieuwe teamleden gaan de scholing ook volgen.

Een gemeenschappelijke taal in omgangsvormen
Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het respectvol omgaan met jezelf en de anderen, je durft je eigen gedachten te hebben en als zich problemen voordoen, dan zoek je een oplossing die in de toekomst houdbaar is. Iemand, die zich onfatsoenlijk gedraagt, zal in de omgangsvormen grensoverschrijdend gedrag vertonen.

Trainingsdoelen
Doel van de Kanjertraining op school is de sfeer in de klas en de school goed te houden of te verbeteren. De verwachting is dat de leerlingen een betere band krijgen met elkaar.
Uitgangspunten zijn:
– Bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas
– Versterken van de sociale vaardigheden in de klas
– Bewustwording van eigenheid bij leerlingen
– Verantwoordelijkheid nemen
– Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën in conflicten

Zien!
Alle leerkrachten en de leerlingen van groep 8 (en soms de ouders) vullen een vragenlijst in die gaat over het welbevinden van de leerlingen. Dit gaat via Zien. Zien is een leerlingvolgsysteem op sociaal-emotioneel gebied. De functie van deze observatielijst is: leerkrachten in staat stellen hun leerlingen beter te begrijpen, te begeleiden en te ondersteunen in hun sociaal emotionele functioneren in de klas. N.a.v. de uitslag gaat de leerkracht in gesprek met de leerling en zijn of haar ouders (indien dit wenselijk is). Er kan een plan worden gemaakt voor gedragsverbetering op individueel en op groepsniveau. De leerkracht kan ook bepaalde oefeningen (van de Kanjertraining) inzetten voor de klas of de leerling en extra aandacht besteden aan het eigen leerkrachtgedrag. Als leidraad kunnen de pedagogische adviezen, gegeven door Kanjer of door Zien!, worden gebruikt.