Passend onderwijs

Een basis voor onderwijs aan kinderen met diverse onderwijsbehoeften wordt gelegd in het onderwijsconcept van de school. Het draagvlak van het team en de mate waarin de lesstof dan wel de individuele onderwijsbehoefte van de leerling zijn uitgangspunt van het lesprogramma. Dit laatste kenmerk betreft het werken van methodegestuurd naar leerlinggestuurd. De school gaat om met verschillen tussen leerlingen op het gebied van:

  • Leercompetenties
  • Leerstijlen
  • Gedragscompetenties
  • Culturele achtergronden
  • Gezinsachtergronden

De volgende manieren worden ingezet om met de verschillen tussen de leerlingen om te gaan:

  • Groepsplannen en groepsoverzichten (werken in niveaugroepen)
  • Zelfstandig werken/eigen verantwoordelijkheid van de leerling
  • Vergroting van de expertise van de leerkracht
  • Incidentele toepassing van vormen van leren in heterogene groepen (open staan voor nieuwe situaties)
  • Keuze van de methodes die ruimte bieden voor gedifferentieerd werken

OBS de Pioniers streeft naar een optimale ontwikkeling van elk kind. Kennisoverdracht neemt een belangrijke plaats in. Uitgangspunt is dat kinderen zich optimaal ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden en in eigen tempo in samenwerking met de ouders. De school gebruikt onderwijsmethoden die mogelijkheden bieden om te differentiëren tussen leerlingen. De leerkrachten werken daarnaast met groepsplannen op het gebied van technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen en woordenschatonderwijs. Voor de vakken technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen wordt het onderwijs op drie niveaus aangeboden. Voor het onderdeel woordenschat en begrijpend lezen is dit op twee niveaus. De indeling van de niveaugroepen is gebaseerd op de methodeonafhankelijke toetsen van CITO, die de school elk half jaar afneemt. Voor elk van de drie niveaugroepen wordt een plan van aanpak geschreven (groepsplan). De school houdt tijdens de instructie rekening met de leerstijl van kinderen (beschermende en belemmerende factoren in het groepsoverzicht). De school biedt bepaalde leerlingen structureel RT binnen en/of buiten de klas. Voor enkele leerlingen is er een ambulant begeleider aanwezig voor enkele uren in de week. De ervaring leert dat drie niveaus in de meeste gevallen voldoende differentiatie bieden. Individuele begeleidingsplannen en ontwikkelingsperspectieven zijn in enkele gevallen nodig. Hoogbegaafde leerlingen krijgen een passend aanbod en gaan daarnaast (groep 6 t/m 8) naar de Plusklas van Amstelwijs. Niet Nederlands sprekende kinderen (vanaf 6 jaar) kunnen het eerste jaar naar de Nieuwkomersklas. Scholen moeten vanaf 1 augustus 2015 ervoor zorgen dat voor elk kind, die extra ondersteuning nodig heeft, een passende plek beschikbaar is. Dat kan zijn op de school waar u uw kind heeft aangemeld, maar voor enkele kinderen is een plek op een andere school meer passend. Deze ‘andere’ school kan bijvoorbeeld beter inspelen op de specifieke onderwijsbehoefte van uw kind. Als ouder kiest u uiteraard zelf een school voor uw kind, ook als uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Na aanmelding bekijken wij of onze school aan de ondersteuningsvraag van uw kind kan voldoen. Als dit niet het geval is, zoeken wij – in overleg met u, een school die dit wel kan. Dit noemen we zorgplicht. Dit betekent dat de school onderzoekt of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Onze school gebruikt vooral uw informatie om de ondersteuning van uw kind vast te stellen. Ook kunnen wij u verzoeken gegevens te verstrekken van de school van herkomst en/of betrokken instanties. De school laat binnen zes weken weten of ze uw kind kunnen plaatsen. Dit hangt af van de ondersteuningsbehoefte van uw kind en van de expertise en het ondersteuningsprofiel van de school.  Als de school uw kind niet voldoende kan ondersteunen, zoekt de school binnen diezelfde zes weken samen met u een betere plek (deze termijn mag met vier weken verlengd worden, indien dit nodig is). Komt uw kind bij ons op school, heeft het (in de toekomst) extra ondersteuning nodig en volgt u kind en afwijkend onderwijsprogramma? Het is dan belangrijk om zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden te kennen. Speciaal daarvoor stelt de school, in overleg met u, het ontwikkelingsperspectief op. Hierin staat o.a. vermeld welke onderwijsdoelen uw kind zal kunnen halen. Het biedt handvatten, waarmee de leerkracht het onderwijs kan afstemmen op de behoefte van uw kind. En het laat de school, uw kind en u duidelijk zien waar naartoe gewerkt wordt en aan welke instroomeisen uw kind moet voldoen om succesvol te zijn in het vervolgonderwijs.

Wilt u meer informatie over de ondersteuning op school?
U kunt onderstaande link aanklikken voor deze informatie (dit is het schoolondersteuningsprofiel, inclusief ondersteuningsplan)

Schoolondersteuningsprofiel 2018-2019