Voortgezet Onderwijs

In groep 8 krijgen de leerlingen een advies ten aanzien van de meest geschikte vorm van Voortgezet Onderwijs. Wij baseren ons hierbij op de gegevens uit het leerlingvolgsysteem, de jarenlange ervaringen met de leerling, de werkhouding van de leerling en de contactgesprekken met de ouders. In november ontvangen de ouders van de basisschool het voorlopige advies. Dit is een richtlijn, zodat ouders en leerlingen voorlichtingsavonden van het Voortgezet Onderwijs kunnen bezoeken. In februari/maart vindt het definitieve advies plaats.

De procedure in grote lijnen:

  • Gedurende de hele schoolperiode volgen de leerkrachten de leervorderingen van de leerling met behulp van toetsen uit de methoden en onafhankelijke toetsen uit het CITO-leerlingvolgsysteem.
  • Leerkracht geeft ouders in november een voorlopig advies voor Voortgezet Onderwijs, dit is hoofdzakelijk gebaseerd op het zesde, zevende en een klein stukje van het achtste leerjaar.
  • Binnen de eerste 4 maanden van het schooljaar wordt in groep 8 bij enkele leerringen een NIO-capaciteitenonderzoek uitgevoerd.
  • In januari worden de CITO-toetsen voor rekenen, spelling, technisch lezen en begrijpend lezen in de klas afgenomen door de leerkracht.
  • In de maanden januari/februari houden de scholen van Voortgezet Onderwijs “open dagen en/of open avonden”. Op deze momenten kunnen ouders en leerlingen informatie inwinnen, lessen en demonstraties bijwonen bij de VO-scholen.
  • In februari/maart geeft de leerkracht zijn definitieve advies aan ouders en leerling.
  • Ouders ontvangen van school een inschrijfformulier. Ouders kunnen hun kind inschrijven op de school naar keuze (tweede en derde keuze moeten verplicht aangegeven worden). De ouders moeten toestemming geven voor het af te nemen capaciteitenonderzoek en de overdracht van de gegevens aan het Voortgezet Onderwijs. Het is verplicht om deze gegevens aan de school voor Voortgezet Onderwijs te verstrekken bij aanmelding van de leerling. Ouders hebben recht op inzage in de uitslagen van de diverse onderzoeken.
  • In april wordt er tot slot een centrale eindtoets afgenomen. De resultaten (Nederlandse taal en rekenen) zien wij als een bevestiging van ons eigen advies. Als de leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, dan heroverwegen we het advies. Dit doen wij in overleg met de ouders en de leerling. Het is mogelijk dat het advies wordt aangepast. Echter maakt de leerling de eindtoets minder goed dan verwacht, dan wordt het schooladvies niet aangepast. Het is voor het Voortgezet Onderwijs niet toegestaan om op basis van de score op de eindtoets een kind wel of niet toe te laten.

De school voor Voortgezet Onderwijs stuurt in het eerste jaar van de brugklas de rapportcijfers van de leerlingen naar de basisschool. Als een school voor Voortgezet Onderwijs het nodig vindt, nemen zij contact op met de basisschool. Op deze manier horen wij terug hoe onze leerlingen het in het Voortgezet Onderwijs doen, hoe het gaat op ons aangegeven niveau.
Leerlingen moeten straks in de brugklas het gevoel hebben, dat het niveau bij hen past.