Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder kunt u ontevreden zijn over zaken die de school betreffen. De ervaring leert dat de meeste klachten in goed overleg opgelost worden door ouders, leerlingen, leerkrachten en directie. Er wordt door de school dan ook geconstateerd dat er van goed onderling overleg een oplossende werking uitgaat. Mocht men er om welke reden dan ook niet uitkomen dan kan er een beroep worden gedaan op het in de wet vastgelegde klachtrecht. Dit houdt o.a. in dat ouders, (oud-)leerlingen en personeel klachten kunnen indienen over o.a. gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag, directie en overig personeel van de school, ouders/verzorgers of een leerling.
Deze informatie vindt u ook in de schoolgids.

Meldplicht personeel Amstelwijs
Bij klachten van ouders en leerlingen over een schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict is iemand die in dienst is bij Amstelwijs verplicht tot het melden hiervan bij de directie die op zijn/haar beurt het bestuur van Amstelwijs dient in te lichten. Het bestuur is vervolgens verplicht de vertrouwensinspecteur onderwijs te raadplegen (zie voor het telefoonnummer bijlage 1 van de schoolgids, deel A) en na overleg hiermee, eventueel tot aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is.

Contactpersoon
Bij alle klachten kan er een beroep gedaan worden op de ondersteuning van een contactpersoon. Hij/zij luistert naar u en geeft u informatie over en richting bij het vinden van mogelijke vervolgstappen. Met nadruk wordt gesteld dat een contactpersoon geen bemiddelaar is, maar iemand die de klager opvangt, richting geeft en adviseert. Door de contactpersoon wordt naar de externe vertrouwenspersoon verwezen ingeval van meldingen en klachten over ongewenst gedrag.

Aan onze school zijn twee contactpersonen verbonden, een als ouder en een als intern begeleider:
Eva Driessen (e.driessen@obsdepioniers.nl), Eva is leerkracht van groep 1/2B en zij is op maandag, dinsdag en woensdag aanwezig.
♦ Gladys Leeflang (tel 06-20793647), zij is moeder van twee leerlingen van onze school (foto). Gladys is op woensdagochtend (bij aanvang van de schooldag) aanwezig en op de maandag- en vrijdagochtend om de week.

Externe vertrouwenspersoon
Amstelwijs beschikt over twee externe vertrouwenspersonen. Dit zijn onafhankelijke deskundigen van buiten. In de praktijk is er één vertrouwenspersoon die functioneert als aanspreekpunt voor ‘klagers’. Indien wenselijk/nodig is via de contactpersonen van de school, de vertrouwenspersoon voor ‘klagers’ of via het bestuurskantoor een tweede vertrouwenspersoon beschikbaar voor ‘aangeklaagden’.

De externe vertrouwenspersoon kan naast het geven van informatie en advies, met instemming van de klager, tevens nagaan of door bemiddeling een oplossing kan worden bereikt. De vertrouwenspersoon is er niet om te (be)oordelen of een klacht gegrond is en of een aangedragen oplossing de juiste is. De externe vertrouwenspersoon is er om de klager(s) bij te staan.
Indien bijvoorbeeld gebleken is dat onderling overleg geen/onvoldoende oplossing biedt, kan ertoe over worden gegaan een klacht in te dienen bij Amstelwijs of bij de Landelijke Klachten Commissie.
De vertrouwenspersoon kan de klager hierbij, indien nodig/gewenst, begeleiden.
De externe vertrouwenspersoon is verplicht tot strikte geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak van vertrouwenspersoon heeft beëindigd.

De externe vertrouwenspersoon voor klagers is: José Welten: j.c.welten@gmail.com, 020-4190240 of 06-47430001
Een klacht kan ook schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij het bestuur van Amstelwijs en/of bij de Landelijke Klachten Commissie voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs (LKC) waar Amstelwijs bij is aangesloten.

Adressering klachten die ingediend worden bij bestuur Amstelwijs
Postadres:
AMSTELWIJS
Stichting voor openbaar primair onderwijs
T.a.v. de heer F. Cornet, bestuurder
Postbus 9159
1180 MD Amstelveen
tel. 020-4262460

Adressering klachten die ingediend worden bij de onderwijsgeschillencommissie:
Postadres:
Landelijke Klachtencommissie onderwijs
T.a.v. de secretaris onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030 – 280 95 90 Email: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl

Vertrouwensinspecteur
De vertrouwensinspecteur is een aanspreekpunt voor betrokkenen bij scholen.
Het is ook mogelijk bij de Inspectie voor het Onderwijs een melding te doen van een klacht en/of om advies te vragen.
Bij de onderwijsinspectie werken vertrouwensinspecteurs bij wie u terecht kunt voor het melden van klachten en een onafhankelijk advies in geval van:
*seksuele intimidatie en seksueel misbruik
*lichamelijk geweld
*grove pesterijen|
*geweld, extremisme, discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme en radicalisering
De vertrouwensinspecteurs zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer:
0900 – 1113111