MR

De MR (medezeggenschapsraad) is een officieel inspraakorgaan, dat ouders en leerkrachten de mogelijkheid biedt mee te denken en te beslissen  over zaken die de school aangaan. De MR denkt (en beslist) mee in de ontwikkeling van beleid en andere actuele zaken die de school betreffen. U kunt hierbij denken aan het schooljaarplan, de vakantieplanning, de schoolgids, personeelszaken, de overblijf, de formatie en de begroting.
Waar nodig adviseert de MR de directeur en toetst beleid en beleidsstukken.

De MR is een raad met wettelijke bevoegdheden. In het medezeggenschapsreglement is vastgelegd bij welke zaken de MR instemmingsrecht of adviesrecht heeft. Daarnaast heeft de MR initiatiefbevoegdheid, dat wil zeggen dat de MR bevoegd is tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Tenslotte heeft de MR informatierecht, dat wil zeggen dat de MR geïnformeerd moet worden over belangrijke zaken door de directeur en/of de personeelgeleding.
De MR vergadert ongeveer 6 x per jaar op de dinsdagavond. Deze vergaderingen zijn openbaar, mits dit anders op de agenda staat i.v.m. vertrouwelijke informatie. U kunt deze vergadering bijwonen om bijvoorbeeld vragen te stellen over bepaalde onderwerpen. De agenda hangt een week van te voren op de prikborden bij de twee ingangen van de school en tevens vindt u de belangrijkste punten in de nieuwsbrief voor de eerstvolgende MR-vergadering.
Op de OBS de Pioniers bestaat de medezeggenschapsraad uit drie ouders (oudergeleding) en drie groepsleerkrachten (personeelgeleding).

Personeelgeleding (PMR)
Mariel Rietveld (penningmeester, vicesecretaris), leerkracht groep 5 – m.rietveld@obsdepioniers.nl
Natascha Molleman (secretaris), leerkracht groep 7 – n.molleman@obsdepioniers.nl
Eva Driessen, leerkracht groep 1/2b – e.driessen@obsdepioniers.nl

Oudergeleding (OMR)
Femke Veerman (voorvoorzitter), ouder van groep 3
Radboud Henning, ouder van groep 3 en groep 6
Vader van de school

GMR
Oudergeleding:
Inge Hazewinkel, ouder van groep 8 – inge.hazewinkel@hotmail.com
Personeelgeleding:
Marjoleine Lodewijk, leerkracht van groep 4 – m.lodewijk@obsdepioniers.nl

U kunt de MR benaderen, bijvoorbeeld om een onderwerp op de agenda te zetten of om een vergadering bij te wonen, zie hiervoor de bovengenoemde mailadressen van de MR-leden.

Waar staan wij voor?
De MR van OBS de Pioniers is actief betrokken bij de school. Wij vinden het belangrijk dat er tijdens de vergaderingen naast de vastgelegde te bespreken schoolzaken, onderwerpen aan bod komen die op dat moment leven bij ouders en leerkrachten. Ook willen wij een herkenbare medezeggenschapsraad zijn, zodat u als ouder ons weet te vinden. Heeft u vragen, opmerkingen of ideeën over het onderwijs of overige schoolzaken dan horen wij dat graag. De MR is er niet voor het behandelen van individuele situaties, maar een individuele situatie kan wel aanleiding zijn om bepaalde algemene zaken nader te bespreken. Indien nodig kunnen wij uw inbreng verder in school, met het bestuur of in de GMR bespreken. Het emailadres van de MR is mr@obsdepioniers.nl.

De GMR is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van alle openbare basisscholen in Amstelveen. Voor het schooljaar 2015/2016 wordt de GMR van Amstelwijs vanuit OBS de Pioniers versterkt door Marjoleine Lodewijk (leerkracht van groep 4) en Inge Hazewinkel (ouder van groep 8).

De MR zal u de komende tijd met regelmaat, via de nieuwsbrief, op de hoogte houden van vergaderdata, onderwerpen en zaken die binnen de MR spelen.
De vergaderdata zijn aan het begin van het schooljaar vastgesteld en u kunt deze ook vinden in de schoolkalender.
Het jaarverslag van de MR wordt gepubliceerd op de website van OBS de Pioniers.

Van links naar rechts, achter (foto september 2018):
Eva Driessen (PMR), Natascha Molleman (PMR), Mariel Rietveld (PMR) en Radboud Henning (OMR)
Van links naar rechts, voor:
Inge Hazewinkel (OGMR) en Femke Veerman (OMR)
Niet op de foto:
Marjoleine Lodewijk (PGMR) en vader van de school (OMR)