OR

De ouderraad (OR) van De Pioniers is samengesteld uit ongeveer 9 ouders, waaronder een voorzitter en een penningmeester. Deze ouders zetten zich extra in om van ieder schooljaar een goed en mooi jaar te maken. Gemiddeld vergadert de OR 6 tot 8 keer per jaar, waarbij ook een leerkracht aanwezig zijn. Deze vergaderingen zijn in beginsel openbaar en worden in de nieuwsbrief aangekondigd.

De belangrijkste taak van de OR is het ondersteunen van de school bij de organisatie van alle activiteiten en evenementen voor de kinderen en ouderavonden. Ouders kunnen bij de OR terecht met vragen, opmerkingen en ideeën over het reilen en zeilen op school. De OR kan gevraagd of op eigen initiatief advies uitbrengen aan de medezeggenschapsraad (MR) over zaken die de ouders in het bijzonder aangaan.

De leden van de OR nemen deel aan verschillende commissies, samen met teamleden. Deze commissies houden zich bezig met de organisatie en uitvoering van jaarlijks terugkerende evenementen en activiteiten zoals sportactiviteiten, Juf & Meesterdag, voorleesontbijt, Kerst en Sinterklaas. Maar ook bij onderwerpen als het continurooster, een veilige school, de bibliotheek en het werven en behouden van vrijwilligers is de OR actief.

Eenmaal per jaar belegt de OR een algemene ouderavond, waarin zij verantwoording aflegt aan alle ouders over het beheer van de ouderbijdrage. Tijdens deze avonden staat ook altijd een actueel thema centraal, zoals bijv. kinderboeken, woordenschat, zelfvertrouwen bij kinderen, kinderen en internet en kanjertraining.

Aan het begin van ieder schooljaar wordt aan de ouders een vrijwillige bijdrage per kind gevraagd, waarmee deze activiteiten bekostigd kunnen worden. Deze bijdrage wordt ook gebruikt voor uitgaven ten behoeve van bijvoorbeeld het jaarlijkse cultuurprogramma. Het schoolreisje en kleuterfeest staan los van deze vrijwillige bijdrage. Voor het schooljaar 2017/2018 heeft u voor de ouderbijdrage de keuze om € 37,00, €50,00 of €60,00 per kind per schooljaar te doneren.
In de loop van september ontvangen ouders hiervoor een brief met factuur. Het is ook mogelijk de OR te machtigen om de ouderbijdrage (eventueel in termijnen) van uw bankrekening af te schrijven. Deze bijdrage is in principe vrijwillig, maar betaling wordt zeer op prijs gesteld. Mocht het (hele) bedrag bezwaarlijk zijn dan kunt u bijvoorbeeld ook even contact opnemen met de directeur. U kunt in overleg bijvoorbeeld ook een aangepast (lager) bedrag afspreken. Alle beetjes helpen namelijk om er een mooi schooljaar van te maken.

Op dit moment hebben de volgende ouders/personeelslid zitting in de OR (er is vacatureruimte voor 2 ouders):

Van links naar rechts (achter): Linda Lazzeri, Simone van Breda, Suus Beelen, Jantine van Limbeek, Esther da Graca en Gino Gorter
Van links naar rechts (voor): Pim Braam en Saskia Cruz (Saskia is vanaf juni 2018 geen OR-lid meer)

Dhr. Gino Gorter – penningmeester – 06-83647493
Mevr. Esther da Graca – leerkracht
Mevr. Linda Lazzeri – lid
Mevr. Simone van Breda – lid
Mevr. Jantine van Limbeek – lid
Dhr. Pim Braam – lid
Mevr. Suus Beelen – lid
Dhr. Michel Timmer – lid (nog niet op de foto)