Verlof en verzuim

Vakantieverlof (artikel 13a)
Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 8 weken tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer:

 • Wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders het slechts mogelijk is buiten de zomervakantie op vakantie te gaan;
 • Een werkgeversverklaring wordt overlegd, waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.

Dit verlof mag:

 • Hooguit eenmaal per schooljaar worden verleend;
 • Niet langer duren dan 10 schooldagen;
 • Niet plaatsvinden in de eerste 2 lesweken van het schooljaar.

Gewichtige omstandigheden: 10 dagen of minder per schooljaar (artikel 14, lid 1)
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen 2 dagen na het ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.
Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan: omstandigheden die buiten de wil van de leerling of de ouders zijn gelegen.
Enige voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn:

 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
 • Verhuizing (ten hoogste 1 dag).
 • Het bijwonen van het huwelijk van bloedverwanten tot en met de 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen en in het buitenland maximaal 5 dagen).
 • Ernstige ziekte van ouders of bloedverwanten tot en met de 3e graad (duur in overleg met de directeur).
 • Overlijden van: bloedverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen), bloedverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen), bloedverwanten in de 3e of 4e graad (1 dag) en in het buitenland maximaal 5 dagen).
 • Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag).

N.B. Extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheid aangemerkt.

Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per jaar (artikel 14, lid 3)
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 4 weken tevoren via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden ingediend.

Verzuim
De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen de ouders die hun kinderen zonder toestemming van school houden (ongeoorloofd verlof), kan proces-verbaal worden opgemaakt. Verlofaanvragen worden met een bijlage (trouw-, rouwkaart, medische verklaring, werkgeversverklaring, enzovoort) ingediend. Dit is bewijslast.