Blog ‘Jeelo’

We zijn na de herfstvakantie ‘officieel’ gestart met Jeelo.
Jeelo staat voor ‘Je eigen leeromgeving’ en meer informatie hierover vindt u in de blog hieronder (Ontdekkend leren).
Het eerste project heet ‘leren van personen van vroeger’ en dit thema is in vier subthema’s verdeeld:
Groep 1/2: Jouw leven
Groep 3/4: Je mening over helden
Groep 5/6: Je mening over eerlijke handel
Groep 7/8: Je mening over macht
Iedere groep heeft een wand in de klas met doelen (gele vellen).
Als de kinderen aan de doelen gewerkt hebben, dan hangen ze er ‘bewijslast’ bij.
Op deze manier ontstaat er een mooie tentoonstelling op de wand die heel inzichtelijk aangeeft wat de kinderen hebben geleerd, welke vaardigheden ze hebben getraind en welke creatieve invulling ze hieraan gegeven hebben. Tevens zoeken we de samenwerking op met ouders, maatschappelijke organisaties en omgeving van de school om ons onderwijs verder te verrijken onder het motto ‘it takes a village to raise a child’.

Blog ‘Ontdekkend leren’

Samen Ontdekken Persoonlijk Groeien
We hebben ons de afgelopen twee jaar georiënteerd op een goede methode voor ons middagprogramma.
We gaan in de middag voor een integrale aanpak van de creatieve vakken en de wereld-oriënterende vakken
(aardrijkskunde, biologie, geschiedenis,techniek en verkeer).
We hebben een mooie manier van werken gevonden die heel nauw aansluit bij onze visie en onze kernwaarden.
De methode heet Jeelo en staat voor ‘je eigen leeromgeving’.

We zijn met name blij met de drie pijlers
die Jeelo centraal stelt:
1. Samen leven (maatschappij)
2, Samen werken (is samen leren)
3. Zelfstandig leren (persoonlijke ontwikkeling)
We gaan na de herfstvakantie starten, we houden u op de hoogte.

Eerst genieten van de zomervakantie!
We zien alle kinderen en ouders graag terug op maandag 3 september 🙂

5 gelijke schooltijden model?

Op dit moment oriënteren wij ons op het zogeheten 5 gelijke schooltijdenmodel. De naam zegt het al: de schooltijd wordt gelijk verdeeld over 5 dagen en elke dag is de begin- en eindtijd gelijk. Dit geldt voor zowel de onderbouw als de bovenbouw. Het aantal uren per jaar wordt in dit model tussen deze twee bouwen gelijk getrokken. Dit betekent dat de onderbouw en bovenbouw dezelfde hoeveelheid lesuren per jaar maken en dat zij altijd samen dezelfde begin- en eindtijd hebben. Twee vliegen in één klap?
De school ziet voordelen voor de kinderen en leerkrachten als de Pioniers met dit rooster zou werken en heeft dit voorgelegd aan de MR (medezeggenschapsraad) van school.
Wat is hierin de rol van de ouders?
Ouders hebben een belangrijke rol bij de verandering van lestijden. De MR moet bij een wijziging van schooltijden instemmen. En daarbij is de MR wettelijk verplicht de ouders te raadplegen. Dit betekent dat de MR alle ouders via een enquête zal vragen hun mening en voorkeur duidelijk te maken, zodat de MR deze mee kan nemen in hun afweging om al dan niet in te stemmen met het voorstel van de school.
Om de ouders goed te informeren heeft de MR op woensdag 21 maart 2018 een informatieavond voor ouders georganiseerd.
Na deze ouderavond heeft ieder gezin één enquête ontvangen, waarin de mening van de ouders over de nieuwe schooltijden is gevraagd.
We zitten nu midden in het proces en beiden partijen (ouders en personeel) zijn benieuwd naar de afloop hiervan.
Uiteraard houden we iedereen op de hoogte via de nieuwsbrief en de mail.
We zijn uiteindelijk vooral benieuwd naar het lesrooster van het nieuwe schooljaar!

Blog ‘sportdag in nieuwe stijl’

We organiseren dit jaar geen sportdag.
Dit klinkt misschien een beetje vreemd van een gezonde school, echter denken we dat we een goed alternatief hebben (en hierdoor nog meer vormen van bewegen aanbieden). 

We bieden dit jaar allerlei afwisselende en sportieve clinics aan. Wat als voordeel heeft dat we niet op één dag veel ouderhulp nodig hebben. Dit blijkt de afgelopen jaren steeds een groter knelpunt te zijn. Wat we uiteraard ook snappen, omdat het leven van werkende ouders ook met de jaren verandert. Tijden veranderen nu eenmaal en dat is goed. Hierdoor gaan we anders denken en kom je weer op andere leuke, goede en gezonde dingen uit.
Dit doen we trouwens altijd in overleg met onze OR (ouderraad).

De volgende clinics staan al op het programma:
18 september: Crossfit (Crossfit Uithoorn)
16 oktober: Dansen (dansschool SKDA)
13 november: Basketbal (ouder van de school)
15 januari: Kickboksen (ouder van de school)
Voor de maanden februari t/m juni wordt het programma binnenkort samengesteld. We bieden ongeveer 9 clinics aan dit schooljaar.
We willen namelijk voor een afwisselend programma gaan. 

We vragen ook onze ouders om een clinic aan te bieden. We benaderen ouders die affiniteit hebben met een bepaalde sport en bijvoorbeeld trainingen geven. Dit zorgt naast het lekker bewegen ook voor een andere vorm van ouderbetrokkenheid. Ook op het gebied van ouderparticipatie is het namelijk belangrijk dat we voor verschillende vormen gaan. De ene ouder voelt zich bijvoorbeeld prettig bij het begeleiden van een groepje bij een sportdag, terwijl een andere ouder liever op een andere manier betrokken wordt bij ons onderwijs.
Onze visie geeft aan dat we talenten gebruiken om ons onderwijs nog meer te verrijken, zo zetten we ook graag de talenten van onze ouders in.

 

 

 

 

 

 

Blog ‘fijne zomervakantie’

Alle lokalen zijn gesopt en geboend, de kasten zijn uitgeruimd, de nieuwe bestellingen zijn ingeruimd, sommige groepen zijn zelfs verhuisd…
Oude spullen zijn afgevoerd, een groot deel is richting Suriname (goed doel), een deel is naar de oud-ijzerhandelaar en een deel moest naar de stort.
De school is opgeruimd, want na de vakantie gaan we het meubilair van groep 6, groep 7 en de centrale hal vervangen. In de hal bieden we vervolgens verschillende type werkplekken aan leerlingen, waarbij ‘samen ontdekken persoonlijk groeien’ (kernwaarden) centraal staan. De inrichting van de school gaat steeds meer passen bij de visie van de school ‘van gedegen onderwijs naar gedegen én vernieuwend onderwijs’.
Het is nu bijna zomervakantie en dat betekent dat iedereen over een paar dagen kan genieten van gezin, familie en vrienden.
Wij wensen iedereen een hele fijne, zonnige, gezellige zomervakantie toe.
We zien de kinderen en ouders graag weer terug op maandag 4 september, tot dan.

 

 

Blog ‘goede resultaten eindtoets’

Wij zijn ontzettend trots op onze leerlingen van groep 8! De leerlingen hebben hard gewerkt en een goed resultaat behaald, op alle toetsen en als klap op de vuurpijl ook op de eindtoets.
Het landelijk gemiddeld ligt op 78,3 en OBS de Pioniers heeft een score van 80,8. Dit is dus 2,5 punt boven het landelijk gemiddelde. 85% van onze leerlingen hebben hiermee een VMBO-T advies of hoger. De school laat de afgelopen drie jaar een positieve trend zien, in alle groepen én op alle vakgebieden. Het is daarom buitengewoon mooi en realistisch dat groep 8 deze trend bevestigd met de goede score van 80,8.
We zijn trots op onze leerlingen en trots op onze leerkrachten!

Uitstroom 2017:
40% VWO
10% HAVO/VWO
10% HAVO
15% VMBO-T/HAVO
10% VMBO-T
0% VMBO-K/T
0% VMBO-K
7,5% VMBO-B/K
7,5% VMBO-B
0% Praktijkonderwijs

Blog ‘leren programmeren’

Al onze leerlingen, van kleuter tot groep 8 leerling, gingen in april aan de slag met het onderwerp ‘programmeren’.
De kinderen leerden om bijvoorbeeld robots te laten doen wat jij wilt.
Dit werd eerst uitgedacht met een tekening en vervolgens werd het plan (de tekening)  omgezet in programmeertaal.
Dit is één van de manieren om kinderen voor te bereiden op een toekomst, waarvan wij nog niet weten waar deze naar toe gaat.
Welke banen bestaan er over 20 jaar (en welke niet meer)?
Het is dus vooral van belang dat we naast kennisoverdracht ook veel aandacht besteden aan het aanleren van (ict-)vaardigheden.
Kortom, het programmeren is een mooie vorm van 21ste eeuw leren.
We blijven vooral ‘Samen Ontdekken Persoonlijk Groeien’ in het vizier houden, zodat leerlingen, ouders en teamleden zich samen en persoonlijk voorbereiden op een snel veranderende toekomst.

 

 

Young Impact

Vandaag, 16 februari 2017, heeft groep 8 de ‘kick-off’ van het project Young Impact.
Drie meiden hebben het project geïntroduceerd bij onze leerlingen.
De kinderen hebben vandaag ervaren dat jij, als mens, het verschil kunt maken door iets (ook al is het klein) voor een ander te doen.
Kinderen beseffen dat zij het verschil kunnen maken.
Na de ‘kick-off’ hebben zij verschillende workshops gevolgd over het woord ‘impact’ en hebben zij ook kunnen ontdekken welke kwaliteiten zij eigenlijk hebben (individueel en als groep). Vervolgens hebben zij een filmpje gemaakt en zijn ze aan de slag gegaan met ideeën. De kinderen gaan namelijk in groepjes zelf een project op poten zetten waarin zij het verschil zijn voor andere mensen (of dieren). Het was een buitengewoon bijzondere ochtend.
Op 30 mei worden de kinderen vervolgens beloond met een afsluitende bijeenkomst in het Ziggodome in Amsterdam. Dit wordt een groot evenement voor alle kinderen die het verschil hebben gemaakt.
Kortom… wordt vervolgd!

Blog ‘Onze school is gezond’

Onze school heeft in januari 2017 het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn hiermee de eerste basisschool in Amstelveen.
Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. We zetten de Jump-in gedachte hiermee voort.
Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Bewegen en sport. Hiervoor zetten we veel verschillende sporten in, zoals dans, acrobatiek, schermen, judo, tafeltennis, tennis, karate, free running en voetbal.

Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Blog ‘talentontwikkeling’

Een studiedag ‘talentontwikkeling’, waarom eigenlijk? Deze studiedag stond in het teken van het onderstrepen van de ‘S’ achter onze schoolnaam ‘OBS de Pioniers’.
De ‘S’ staat namelijk voor al onze leerlingen, onze ouders én de teamleden. De Pioniers, dat zijn wij! De woorden ‘Samen Ontdekken Persoonlijk Groeien staan daarbij centraal. We willen naar een programma waarbij buurt, school en ouders samenwerken aan talentontwikkeling van kinderen. De 21 eeuw vaardigheden zijn daarbij van belang: creativiteit, kritisch denken, probleem oplossend vermogen, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering en digitale geletterdheid.

Het is belangrijk om je te realiseren dat talent niet gaat over excelleren (mag wel, maar hoeft niet), maar juist om interesse en motivatie. Daarbij komt niet elk talent zomaar bovendrijven, je moet de kans krijgen dingen uit te proberen. Talentontwikkeling is niet alleen maar leuk, maar ook een ontdekking van de eigen persoonlijkheid, van het eigen kennen en kunnen.
Daarnaast hebben we ons nog verder verdiept in het coöperatief leren. De coöperatieve werkvormen sluiten mooi aan bij vormen van talentontwikkeling.
We laten de leerlingen groeien, daarom mogen de kinderen bij ons blijven pionieren en ontdekken. Elke dag weer!