Ondersteuning en begeleiding


Op onze school is drie dagen per week een intern begeleider aanwezig. Hij houdt zich bezig met de (extra) leerlingenzorg en het bewaken van de kwaliteit. Hij wordt bijgestaan door de coördinator vanuit de onderbouw. Hoe ziet de zorg op onze school eruit?

Op groepsniveau:
De leerkracht observeert en toetst de leerling en registreert de vorderingen. Hij signaleert en analyseert eventuele problemen in de cognitieve ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling en de taakgerichtheid. Op grond hiervan stelt hij het onderwijs bij. Dit onderwijs wordt gekenmerkt door:

● Het werken met onderwijsplannen, waarbij structureel op drie niveaus wordt gedifferentieerd
● Een goede klassenorganisatie
● Effectieve instructies
● Perioden van zelfstandig werken en coöperatieve opdrachten
● Een goed pedagogisch klimaat

Op schoolniveau:
De school hanteert een vaste procedure bij onderwijsproblemen. Belangrijke stadia in dit proces zijn:

● Observatie en registratie
● Intern overleg
● Bespreking met ouders
● Leerlingbespreking
● Bijstellen (of opstellen) onderwijsplan, groepsoverzicht, begeleidingsplan/ontwikkelingsperspectief
● Evaluatie en analyse en het eventueel bijstellen van de aanpak

Als de doelen met onze eigen expertise en inzet niet bereikt kunnen worden, wordt met toestemming van de ouders hulp ingeroepen van deskundigen van buiten de school. Deze externe deskundigheid komt via het samenwerkingsverband (SWV Amstelronde) en met hulp van het speciaal (basis)onderwijs naar onze school. Deze collegiale consultatie brengt specifieke deskundigheid om beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerling. Daarnaast bestaat tevens de mogelijkheid om de Amstelronde specialist in te schakelen.