Schoolondersteuningsprofiel (samenvatting)
Voor het gehele document klik hier

Inleiding
OBS de Pioniers is in 1980 gebouwd tussen de wijken Waardhuizen en Middenhoven in Amstelveen. Op 1
februari 2023 telt de school 259 leerlingen verdeeld over 11 groepen. De Pioniers is een echte
buurtschool.

De populatie van de Pioniers is multicultureel en het is mooi om te zien dat iedereen erbij hoort.
Momenteel telt de school 52 nationaliteiten. We genieten van de verschillen tussen leerlingen. Ongeveer
de helft van de leerlingen heeft een niet-Nederlandstalige achtergrond. Wij willen elke leerling de kans
geven zich optimaal te ontwikkelen. Daarom gebruiken wij onderwijsmethoden, die de mogelijkheid
bieden om te differentiëren tussen leerlingen. Waar dit nodig is, geven we extra oefening en herhaling,
maar we bieden ook uitdagingen aan de kinderen die dit aankunnen.

Met uitzondering van groep 1-2 werken wij met enkelvoudige jaargroepen. In de ochtend bieden we
onderwijs, waarbij technisch en begrijpend lezen, taal, woordenschat, spelling en rekenen centraal staan.
In de middag werken we meer aan ‘kennis van de wereld’ en aan creativiteit met vakken als
aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, creatieve activiteiten, muziek en drama. Deze vakken
worden geïntegreerd aangeboden met Jeelo.

We hebben veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze kinderen. Hiervoor
gebruiken we de HiRO. Alle teamleden zijn bevoegd om deze training aan de kinderen te geven. HiRO
werkt preventief, door een veilig klimaat in de groep te creëren, maar ook curatief, om het klimaat in de
groep te verbeteren.

Wat is passend onderwijs?
Passend onderwijs is de manier waarop onderwijs aan leerlingen die (extra) ondersteuning nodig
hebben, wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra
begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school.
Passend onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ passend onderwijs. Scholen werken
met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken
onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past. Dit
wordt beschreven in het ‘schoolondersteuningsprofiel (inclusief ondersteuningsplan)’. U vindt dit
schoolondersteuningsprofiel op onze website, onder de knop ‘onderwijs’ en vervolgens kiest u voor de
knop ‘passend onderwijs’.

Het samenwerkingsverband van de scholen in Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn, heet
Amstelronde passend onderwijs. Per 1 augustus 2014 is passend onderwijs van start gegaan.

Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?
Passend onderwijs vervangt het oude systeem van de leerlinggebonden financiering, beter bekend als
het rugzakje. Dat is nodig omdat het rugzakje een aantal problemen oplevert. Een van de problemen is
dat steeds meer leerlingen, vooral leerlingen met ernstige gedragsproblemen, een indicatie krijgen voor
leerlinggebonden financiering. Hierdoor is het systeem steeds duurder geworden. Scholen vinden de
indicatiestelling vaak een langdurig en ingewikkeld proces. En vinden het soms lastig om echt
ondersteuning op maat te organiseren. Tot slot zijn er in het huidige systeem veel kinderen die
thuiszitten. Zij zijn bijvoorbeeld van school verwijderd vanwege de problemen die ze hebben, of omdat er
geen goede begeleiding voor ze is op school. Het doel van passend onderwijs is om deze problemen op te
lossen.

Hoe werkt passend onderwijs?
Scholen die samenwerken en een samenwerkingsverband vormen, krijgen geld om het onderwijs te
regelen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Hiervoor wordt het geld gebruikt dat nu in
de rugzakjes zit en naar ambulante begeleiders gaat. De samenwerkende scholen maken een plan om
ervoor te zorgen dat iedere leerling passend onderwijs krijgt. In het ene samenwerkingsverband zullen
scholen dat anders doen dan in het andere samenwerkingsverband. Er zullen dus verschillen zijn tussen
regio’s in de manier waarop onderwijs aan leerlingen met extra ondersteuning eruit komt te zien. De
bedoeling is dat de scholen precies kunnen nagaan wat er nodig is voor hun leerlingen zodat ze
ondersteuning op maat kunnen organiseren.

Basisondersteuning
De kleutergroepen werken met een ontwerpschema, waarbij de volgende zeven ontwikkelgebieden
centraal staan: sociaal-emotionele ontwikkeling, spelontwikkeling, onderzoek vaardigheden, mondelinge
taalvaardigheid, constructieve & beeldende ontwikkeling, reken- & wiskunde ontwikkeling en lees- &
schrijfontwikkeling. De activiteiten worden op verschillende niveaus aangeboden.

Er is een onderwijsassistent, die structureel met jonge kinderen werkt in kleine groepjes (of individueel).
Zij richt zich in het bijzonder op de woordenschat van de kinderen. We vinden de
woordenschatontwikkeling buitengewoon belangrijk, omdat een ruime woordenschat een belangrijke
voorwaarde is voor schoolsucces.

Vanaf groep 3 bieden wij voor de vier basisvakken; technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling
verschillende arrangementen. Een basisarrangement voor de kinderen die zich gemiddeld ontwikkelen,
een talenten-arrangement voor de kinderen die wat meer uitdaging nodig hebben en een intensief
arrangement voor de kinderen, die meer herhaling en oefening nodig hebben. Deze arrangementen zijn
uitgewerkt in onderwijsplannen.

Wanneer uw kind meer begeleiding nodig heeft, bieden wij waar mogelijk structurele ondersteuning in
kleine groepjes, onder begeleiding van een Remedial Teacher of onderwijsassistent.

Verder maken we voor de groepen 1 tot en met 8 gebruik van stagiaires van verschillende opleidingen.
Deze stagiaires ondersteunen de leerkrachten bij de begeleiding van uw kind.

Voor kinderen die zich op hun eigen manier ontwikkelen, formuleren we meestal vanaf groep 6 (maar in
ieder geval proberen we een leerling zo lang als mogelijk bij de groep te houden) een
ontwikkelingsperspectief. Hierin beschrijven we de begeleiding van uw kind en geven wij aan wat het
vermoedelijk uitstroomperspectief wordt. Dit ontwikkelingsperspectief (OPP) wordt tweemaal per jaar
met de ouders besproken. Onze intern begeleider zorgt hiervoor.

Extra ondersteuning
Verschillende leerkrachten hebben specifieke scholing gevolgd op het gebied van leer- en
ontwikkelingsstoornissen. Zo hebben we een taal- en leesspecialist, een rekenspecialist, een
gedragsspecialist en een specialist op het gebied van autisme.
De intern begeleider coördineert de begeleiding van leerlingen, die meer nodig hebben dan de
basisondersteuning. De groepsleerkrachten werken nauw samen met de intern begeleider, wanneer
kinderen specifieke onderwijsbehoeften hebben.

Wanneer wij als school aanvullende expertise nodig hebben, kunnen wij een beroep doen op een
onderwijsspecialist, die samen met de school meedenkt hoe wij het beste bij uw kind kunnen aansluiten.
Verder werken wij samen met diverse ketenpartners, zoals schoolmaatschappelijk werk, GGD, gemeente

Amstelveen en Veilig Thuis.
Het gebouw van de Pioniers is rolstoeltoegankelijk. Ook hebben wij een aantal specifieke materialen,
zoals geluiddempende koptelefoons en concentratieschermen (concentratie verhogend), wiebelkussens
(beweging regulerend) en een spel voor sociale interactie, specifiek voor leerlingen in het autistisch
spectrum.

Ambitie
De ambitie van de Pioniers is om zo veel mogelijk leerlingen het onderwijs te bieden dat bij hen past. Wij
willen hierbij zoveel mogelijk de talenten van de kinderen tot uiting laten komen. Naast het aanbieden
van onderwijs op verschillende niveaus, maken wij hierbij in toenemende mate gebruik van coöperatief
leren en de meervoudige intelligenties van kinderen.

We willen graag het ‘hart’ van de wijk zijn en staan open voor de samenwerking met de instanties om ons
heen, zoals de bibliotheek, zorginstanties, de muziek- en dansschool, het buurthuis en het sportbedrijf.

Grenzen
De praktijk leert echter dat er ook grenzen zijn aan onze mogelijkheden. Wanneer de onderwijsbehoeften
van uw kind zodanig zijn, dat wij niet de juiste begeleiding kunnen bieden, zullen we in een groot overleg
met alle betrokkenen en de onderwijsspecialist op zoek gaan naar een andere onderwijsomgeving die
beter past bij wat uw kind nodig heeft